Informacje o dyżurach

Cel dyżurów

Nasza Szkoła liczy ponad 600 dzieci. W czasie każdej przerwy wszyscy uczniowie wychodzą na boisko gdzie jak nietrudno sobie wyobrazić panuje spory tłok. Jedni grają w piłkę, inni spacerują, a jeszcze inni jedzą śniadanie.

Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo dzieci w czasie przerw potrzebujemy ok. 20 osób do patrolowania boisk i innych miejsc na terenie szkoły. Ze względu na ogromny koszt, nie jesteśmy w stanie zatrudnić płatnego personelu i dlatego potrzebujemy pomocy rodziców.

Obowiązek wypełnienia dyżurów

Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, zgodnie z regulaminem szkoły, pobierana będzie kara w wysokości £25 za każdy niewykonany dyżur. Niezapłacenie tej kary traktowane będzie tak jak nieuiszczenie opłaty za szkołę.

Termin wykonania dyżurów

Rodzice muszą sami wybrać dwie daty wykonania dyżuru (w pierwszej i w drugiej połowie roku szkolnego). Stanowisko do zapisywania mieści się w holu głównym szkoły obok stanowiska do pobierania opłat.

Obowiązek spoczywa na rodzicach

Członkowie Zarządu społecznie zajmujący się administrowaniem dyżurów wkładają wiele wysiłku w zapewnienie aby każda rodzina miała przydzielone daty dyżurów. Dlatego obowiązkiem każdego rodzica jest skontaktowanie się ze szkołą w przypadku wątpliwości lub braku informacji. Tłumaczenia takie jak ‘nikt mi nie powiedział’, ‘nie wiedziałem’ nie będą uwzględniane.