Regulamin

Regulamin (PDF 229k)

Celem Polskiej Szkoły im T. Kościuszki jest nauczanie języka polskiego, historii, geografii, religii, tradycji i kultury polskiej, jak również utrzymywanie polskości i więzów koleżeńskich. Uczniowie naszej szkoły powinni odnosić się z szacunkiem do pracy nauczycieli i innych uczniów, co w pełni umożliwi wykorzystanie cennego czasu nauki. Wszyscy powinni szanować dobro szkolne, aby wspólnie z niego jak najdłużej korzystać.

Dokonanie opłaty za szkołę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolnego.

Uczniowie polskiej szkoły sobotniej oraz ich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad regulaminu:

I. ZAPISY

1. Zapisów nowych uczniów dokonują Dyrekcja i Powiernicy Polskiej Szkoły.

W związku z ograniczoną ilością miejsc, dzieci przyjmowane będą według następujących kryteriów:

  1. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest absolwentem naszej szkoły lub innej polskiej szkoły na obczyźnie.
  2. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzeństwo uczęszczało już do naszej szkoły przez przynajmniej jeden rok akademicki i będzie dalej uczęszczało w roku kiedy nowy uczeń zacznie szkołę.
  3. W dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci nie spełniające powyższych warunków.

2. W przypadku gdy ilość kandydatów spełniających dane kryterium przekroczy liczbę dostępnych miejsc, o przyjęciu decydować będzie odległość zamieszkania od szkoły (mierząc prostą linią od szkoły).

3. W szczególnych przypadkach ostateczna decyzja o przyjęciu należy do dyrekcji i powierników szkoły.

II. OPŁATY

1. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wyznaczonym terminie według obowiązujących w danym momencie i opublikowanych przez szkołę zasad.

2. Za zwłokę poza ustalonym przez Powierników terminem będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £20.

3. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż pół trymestru (do ferii trymestralnych), a wcześniej nie powiadomią dyrekcji szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.

4. Uczniowie, których rodzice nie uregulowali wymaganych opłat, nie będą zgłoszeni przez naszą szkołę do egzaminów państwowych (GCSE, AS i A2).

5. Rodzice zobowiązani są do pełnienia dwóch dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pobierana będzie opłata w wysokości £25 za każdy niewykonany dyżur. Obowiązkowi pełnienia dyżurów nie podlegają rodzice uczniów kursu AS i A2.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW:

1. Dokładnie zapoznać się z regulaminem szkolnym.

2. Dokonać opłat za szkołę w wyznaczonych terminach.

3. Wywiązać się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego i być świadomym konsekwencji niespełnienia tego obowiązku (patrz paragraf II punkt 5).

4. Zapoznać się z rozkładem zajęć lekcyjnych w grupach wiekowych swoich dzieci. Zajęcia lekcyjne dla klas zerowych trwają od 8.55 do 12:50, dla kursu AS i A2 od 8.55 do 12:30, a dla pozostałych klas od 8.55 do 13:00.

5. Dopilnować punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

6. Usprawiedliwiać pisemnie spóźnienia i nieobecności.

7. Niezwłocznie podawać informacje o zmianie adresu, telefonu lub danych personalnych rodziców i dziecka do sekretariatu szkoły.

8. Powiadomić dyrekcję, jeżeli nie wyraża się zgody na zamieszczanie zdjęć uczniów na wystawach, w publikacjach wydawanych przez szkołę lub na stronie internetowej.

9. Dopilnować odrabiania pracy domowej. Usprawiedliwiać pisemnie nieodrobione zadania.

10. Zapoznawać się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz informacjami na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły (www.szkola.org).

11. Wziąć udział w Walnym Zebraniu wszystkich rodziców.

IV. OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. Zapoznać się z regulaminem szkolnym i stosować się do jego zasad.

2. Przychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne.

3. Przestrzegać poleceń nauczycieli, członków Zarządu i dyżurujących rodziców.

4. Zachować szacunek dla nauczycieli, pracowników szkoły, dyżurujących rodziców, członków Koła Rodzicielskiego i swoich kolegów.

5. Szanować książki i pomoce szkolne, które są własnością szkoły.

6. Korzystać ze sprzętu szkolnego tylko pod nadzorem nauczyciela.

7. Szanować mienie szkolne. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców lub opiekunów. Jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców.

8. Zachować schludny wygląd i mieć odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych.

UCZNIOM NIE WOLNO:

· Przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów i zabawek.

· Używać telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego (odtwarzaczy MP3 itp) w czasie zajęć lekcyjnych. W przypadku używania tego sprzętu podczas lekcji, nauczyciel ma prawo do jego skonfiskowania, położenia gona biurku w widocznym miejscu i oddania uczniowi przed przerwą.

· Opuszczać samowolnie terenu szkoły w godzinach szkolnych.

· Przebywać podczas przerw w klasach lub na korytarzach szkolnych bez nadzoru nauczyciela.

· Przynosić napojów w szklanych opakowaniach i spożywać posiłków w czasie zajęć lekcyjnych.

V. TEREN SZKOŁY I PARKING

1. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.

2. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych za wyjątkiem sekretariatu.

3. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.

4. Nie wolno żuć gumy na terenie szkoły.

5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu lub posiadania bądź używania nielegalnych używek na terenie szkoły. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni białej.

6. Prawo wjazdu na parking mają wyłącznie nauczyciele, pracownicy szkoły i członkowie Koła Rodzicielskiego lub osoby, które otrzymały na to pozwolenie.

7. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły.

· Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowych liniach i na przejściu dla pieszych.

· Zabrania się parkowania przy obniżonych krawężnikach gdzie są podjazdy do domów.

VI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrekcji lub do Prezesa Powierników Szkoły.

2. Nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego może spowodować następujące konsekwencje:

· zwrócenie uwagi przez nauczyciela

· powiadomienie Dyrekcji Szkoły

· rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły lub z osobą reprezentującą Powierników Szkoły

· wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów

· zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę trymestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia

· w wyjątkowych przypadkach wspólną decyzją Dyrekcji i Powierników Szkoły uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku posiadania lub użycia broni białej, bądź posiadania lub używania prawnie zabronionych używek, powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

Powiernicy Szkoły, Londyn, 30.04.2014